...

Spółka akcyjna prosta

krakow.coworking-centrum.pl - Spółka akcyjna prosta

Spółka akcyjna prosta jest nowym typem spółki który w założeniu ma na celu ułatwić budowę nowych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużą innowacyjnością usługi lub produktu. Jej podstawową cechą będzie uproszczenie wszystkich procedur oraz łatwość w pozyskiwaniu kapitału przez emisję nowych akcji. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 roku.

Nasza oferta w zakresie spółek:

Jakie cechy ma posiadać spółka akcyjna prosta?

Ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie spółka akcyjna będzie w znacznym stopniu różniła się od pozostałych spółek kapitałowych takich jak spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Jej głównym celem jest ułatwienie procesu pozyskiwania kapitału od inwestorów na dalszy rozwój firmy. Elastyczność kształtowania stosunków prawnych oraz akcji jakie emituje spółka mają przyczynić się do inwestycji w innowacyjne pomysły.

Cechy spółki akcyjnej prostej:

 • niska kwota kapitału zakładowego, minimum 1 zł aby rozpocząć działalność w formie spółki akcyjnej prostej,
 • bardzo duża swoboda w zakresie kształtowania akcji oraz praw i obowiązków z nimi związanych, możliwość budowy akcji, które są wypłacana w zamian za pracę lub usługi,
 • brak obowiązków utrzymywania kapitałów spółki na określonym poziomie, spółka musi utrzymywać wypłacalność w stosunku do wierzycieli,
 • uproszczona forma prawna spółki poprzez zniesienie obowiązku posiadania statutu założycielskiego – brak statusu spółki publicznej,
 • możliwość łatwego przekształcenia spółki akcyjnej prostej w spółkę akcyjną w celu emisji publicznej na giełdzie,
 • uproszczona struktura organów spółki oraz brak obowiązku posiadania rady nadzorczej,
 • możliwość powołania rady dyrektorów w celu prowadzenia bieżących spraw spółki,
 • możliwość rejestracji spółki przez formularz internetowy w ciągu 24 godzin,
 • uproszczenie procedur prowadzenia spraw spółki poprzez umożliwienie podejmowania uchwał przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie wideokonferencji,
 • ułatwienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy w tym także w oparciu o technologię blockchain,
 • uproszczenie procesu likwidacji spółki, w stosunku do innych spółek kapitałowych, wprowadzona możliwość rozwiązania bez likwidacji poprzez przejęcie majątku i zobowiązań przez akcjonariusza,

Spółka akcyjna prosta – Dlaczego ten typ spółki jest potrzebny?

Spółka akcyjna prosta jest odpowiedzią na przemianę gospodarczą jaka nastąpiła w ciągu ostatnich dekad. Polska gospodarka przeszła z gospodarki opartej o usługi i przemysł na gospodarkę opartą o innowację. W celu innowacji koniecznie jest wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w bardzo krótkim czasie. Wiele spośród tych projektów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem lub jest niezwykle kapitałochłonne.

Artykuły z serii spółki:

Nasze biura:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.