Co to jest rejestr dłużników niewypłacalnych?

Rejestr dłużników niewypłacalnych, zwany również Krajowym Rejestrem Zadłużonych (KRD), to baza danych zawierająca informacje o osobach fizycznych i prawnych, które zalegają z płatnościami swoich zobowiązań. Rejestr jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG S.A.).

Informacje o dłużnikach niewypłacalnych są dostępne dla każdego zainteresowanego, po opłaceniu odpowiedniej opłaty. Rejestr zawiera dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwa dłużnika, adres, numer PESEL lub NIP, wysokość zadłużenia, rodzaj zobowiązania, data powstania zadłużenia, status zadłużenia, a także dane wierzyciela.

Rejestr dłużników niewypłacalnych ma na celu ochronę wierzycieli przed niewypłacalnymi dłużnikami. Dzięki dostępowi do informacji z rejestru wierzyciele mogą podejmować świadome decyzje dotyczące udzielania kredytów lub innych form finansowania.

Rejestr dłużników niewypłacalnych może mieć również negatywny wpływ na dłużnika. Pojawienie się informacji o dłużniku w rejestrze może utrudnić mu otrzymanie kredytu, pożyczki lub innego finansowania. Może również negatywnie wpłynąć na ocenę jego wiarygodności kredytowej.

Istnieje kilka sposobów na to, aby uniknąć wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jednym z nich jest terminowa spłata zobowiązań. W przypadku problemów z terminową spłatą zobowiązań warto podjąć rozmowę z wierzycielem i próbować negocjować warunki spłaty. Można również skorzystać z pomocy profesjonalisty, takiego jak doradca kredytowy czy prawnik.

Jeśli dłużnik zostanie wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, może wystąpić o wykreślenie z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru można złożyć do KRD BIG S.A. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dłużnik uważa, że powinien zostać wykreślony z rejestru.

Czy można się wypisać z rejestru dłużników niewypłacalnych?

Tak, można się wypisać z rejestru dłużników niewypłacalnych. Istnieje kilka sposobów na to:

 • Wykreślenie z urzędu. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane z urzędu po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.
 • Wykreślenie na wniosek. Dłużnik może wystąpić o wykreślenie z rejestru na wniosek, gdy:
  • spłacił całe zadłużenie,
  • zawarł ugodę z wierzycielem, na mocy której zobowiązał się do spłaty zadłużenia w ustalonym terminie,
  • tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności,
  • zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do rejestru należność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika.
 • Wykreślenie na wniosek sądu. Sąd może wykreślić wpis z rejestru na wniosek dłużnika, gdy uzna, że wpis jest niezgodny z prawem.

Wniosek o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych należy złożyć do KRD BIG S.A. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dłużnik uważa, że powinien zostać wykreślony z rejestru.

Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych ma pozytywny wpływ na wiarygodność kredytową dłużnika. Może ułatwić mu otrzymanie kredytu, pożyczki lub innego finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *