Regulamin Strony

krakow.coworking-centrum.pl - Regulamin strony

Regulamin strony – Postanowienia ogólne

Regulamin strony internetowej określa informacje na temat aspektów prawnych i odpowiedzialności za stronę. Niniejsza strona internetowa prowadzi Ambasadorzy Marek sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej “spółką”). Dotyczy to strony z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony.

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce. Wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkowników nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółek grupy mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Regulamin strony – Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom. Tylko pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki użytkownik strony nie może:

1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań. Dotyczy to opracowań jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, prosimy o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki. W wyniku tego informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania. Dotyczy to inwestowania w spółki będące członkami grupy, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

Odpowiedzialność

Spółka ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych. Stron, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Regulamin strony – Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania. Dodatkowo jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Spółka nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. W związku z tym osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, prosimy o zgłoszenie takiego faktu spółce. W uzasadnionych przypadkach, Spółka zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce zapośrednictwem niniejszej strony internetowej wykorzystujemy wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Ambasadorzy Marek sp. z o.o.

ul. Słowackiego 25/6

Poznań

Regulamin strony – Pozostałe postanowienia

Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji

niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Pozostałe odnośniki:

Pozostałe lokalizacje